Rönesans

Rönesans, eski Helen-Roma uygarlığını tekrar hayata geçirmek için Avrupa'da yapılan Ortaçağ'dan "Modern" Çağ'a geçişi teşkil eden olaylar dizisidir.
Helen Uygarlığı: Helen → Helenistik → Roma → İslam/Bizans → Avrupa

Ortaçağ’dan Modern Çağ’a geçişi simgeleyen bir olay:

 • Hür düşünce ve sanat gelişir.
 • Hümanizma
 • Reform hareketinin de tetikleyicilerinden.
 • Antik Helen bireyciliğinin, akılcılığının yeniden ele alınmasıdır.

Kuzey İtalya'nın Üstünlükleri:

 • Kuzey İtalya’da başlar, oradan Kuzey’e yayılır. Neden?
 • Konum – deniz ticareti ile ilgelenen tüccar sınıf sanatı, ilmi destekler.
 • Liberal yapılanma, meclislerle yönetilen kent devletleri. Merkezi monarşiler yok.
 • Roma kültürüne yakın.

Neden Rönesans?

 • Kilisenin güç yitirmesi (Haçlı seferleri, burjuva sınıfının merkezi krallıkları desteklemesi, merkeziyetçilik)
 • Matbaa sayesinde kolaylaşıp yaygınlaşan eğitim. İncil’in çoğaltılması, dogmatik Kilise felsefesinin ayağını kaydırır.
 • Ticaret ile birlikte sanatın desteklenmesi. Mezenler (güçlü aileler, örn. Medici) Sanatı, düşünceyi destekler.

Bir geçişler dönemi:

 • SkolastisizmHümanizma
 • Dogmatik → Sorgulamacı
 • Kilise tabanlı → Liberal, bağımsız
 • Kuramsal → Günlük iş ve olaylarla ilgili.

Hümanizm

 • İnsan erdemlerini temel alır. Herşeyin merkezinde insan olduğuna, evrenin insan için olduğuna inanan akım.
 • Ortaçağ'da Yunan, Romalılar tamamen unutulmamış, Hristiyanlıkla örtüşen yönleri biliniyordu. (Aristo, Plato, Cicero, Seneca, Virgil)
 • İnsan herşeyin ölçüsüdür. İlgi alanı dünyayı keşfe yoğunlaşmalıdır. (Ahirete değil)
 • İnsan (Skolastizmin aksine) güçlüdür ve başarılara imza atabilir.
 • Gerçekleri dile getirmek iyidir. Erdemli kişi eleştiriye tahammül eder.
 • İnsanın faal olması iyidir.
 • Zenginlik kötü değil, sanat ve bilim üzerine harcanırsa yararlıdır.
 • İnsan Tanrının imgesidir, fakat irade sahibidir.
 • İnsan doğuştan iyidir (Eski görüşün aksine).

Düşünürler:

 • Makyavel → gerçekçilik
 • Petrark → Hümanizmin babası, "insan kendini geliştirmelidir"
 • Erasmus → hiciv yoluyla skolastik düşüncenin yerilmesi, yapmacılığa tepki, kralları ve yardımcılarını eleştiri
 • More → Plato ve Farabi’den tırtık bir takım fikirler.
 • Bacon

Sonuçlar:

 • Rönesans ile birlikte başlayacak olan akılcı ve deneyci yaklaşım, Aydınlanma Çağı’nı tetikleyecek etmenlerdendir.
 • Skolastizm çöker
 • Dine güven azalır, dolaylı olarak Reform hareketlerine etki eder.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.