Katolik Kilisesi

Ortaya Çıkışı
İsa'nın ölümünden sonra havariler tarafından Hristiyan dünyasında kurulan belli kiliselerin gücü artınca bu kiliseler Piskoposluk adı altında diğerleri arasından sıyrılır ve bölgesel olarak baş kilise durumuna gelirler. Aziz Petrus önderliğinde havarilerin kurduğu ilk kilise böylece belli merkezlerde kollar halinde idare edilir. Tartışmalı geçen İznik ve Konstantinopolis kurullarından sonra fikir birliğine tam anlamıyla varılamaz ve sonunda zamanın Roma Piskoposu olan St. Peter Hrıstiyan dünyasının ruhani liderliğinin İsa'dan kendine geçtiğini söyleyerek üstünlük sağlar. Bu iddiaya karşı çıkan doğudaki Piskoposluklar da Ortodoks adı altında birleşirler. Bu bölünme tarihe Doğu-Batı Hizipleşmesi (Eng: The Great Schism, Lat. schisma'dan) olarak geçmiştir.

Hizipleşmeden sonra Roma Başpiskoposuna Papa denmeye başlar.

Dünya Tarihinde Yeri
Haçlı Seferleri
Engizisyon
Kutsal Roma Germen İmparatorluğu
Misyonerlik
Reform

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.